Barum Continental grafické zpracování firemních stěn

Za úkol bylo vypracovat grafický návrh na dvě bílé stěny v nové administrativní budově v Otrokovi-cích. Téma bylo volné, nicméně mělo být z návrhu jasné, že se jedná o prostory společnosti, jež vyrábí pneumatiky. Další podmínkou také bylo, dodržet korporátní barvy firmy, tzn. oranžovou, černou

a šedou. Návrh jsem koncipovala jako jednodu-chou myšlenku, založenou na logách firem Barum a Continental, která jsem postupně rozebrala na jednotlivá písmena. Začala jsem vytvářet typo-grafickou „hru“, jež může připomínat závodní dráhu, silnici, cestu, hada nebo také šmouhy od pneumatik. Tato silnice postupně spojuje jedno-tlivá písmenka, a tak vytváří určitou pravidelnost

v chaosu. Pokud pojedeme po cestě, tvoří nám názvy firem.  Pro oživení konceptu, jsem jednotlivá písmenka prokládala atributy, které jsou charakte-ristické pro firmu. Jedná se zejména o stylizaci pne-umatik, aut a různých tuningových prvků. Snažila jsem se, aby grafický návrh působil vtipně, jedno-duše a moderně, a tím korespondoval s charakte-rem prostor budovy. Koncept se umístil mezi třemi nejlepšími návrhy.