Vizuální styl Domu kultury 

v Kroměříží 

Základní filozofie loga vychází z  faktu, že Dům kultury se zaobírá mnoha činnostmi a zasahuje do různých oblastí zájmu, jako jsou plesy, módní přehlídky, divadelní představení, koncerty a mnoho dalších. A také  kulturou jako takovou, která je rozmanitá a růz-nobarevná. Proto má připomínat organický motiv, který zasa-huje (jakoby expanduje) do těchto různých oblastí. Tuto filozofii jsem chtěla podpořit přechodovou barevností u jednotlivých „šlahounů“, která má zároveň v aplikaci na tiskoviny, rekla-mní předměty a exteriér Domu kultury, zásadně oživit celkový vizuál. Rozvržení symbolu má navozovat pocit hravosti, může připomínat kaňku, kuželku, prolínající se lávovou lampu nebo čepici šaška, která má mnoho společného s divadlem. Rozvržení loga není náhodné, ale vychází z předchozího konceptu, kdy pů-dorys symbolu je za-kreslen do leteckého snímku města tak, že střed vychází z pozice Domu kultury a jeho šlahouny určují hra-nici města. Nechtěla jsem, aby byl symbol statický, proto jsem

s ním dále pracovala a ro-zebrala jej na jednotlivé části. S těmi jsem si hrála a aplikovala na reklamní předměty, tiskoviny a sa-motný Dům kultury, ale v mezích zachování vizuální jednotnosti.